Thầy không yêu em sao? nhưng sẽ lặp đi lặp lại nếu đề cập đến tất cả chúng và hơn nữa về cơ bản chúng không liên quan đến những người mới ngoại trừ. những điều đã được đề cập trong suốt loạt câu chuyện này. Tiếp theo, và nếu bạn cho phép, ở phần kết, tôi sẽ truyền đạt cho bạn một loạt suy nghĩ và dữ liệu cá nhân về tình hình hiện tại của Vòng tròn loạn luân của chúng ta để bạn có kiến ​​thức đầy đủ về tình hình hiện tại là như thế nào và những gì nó đã tạo ra toàn bộ sự tích lũy các sự kiện đã được báo cáo.